MISSIE

Samenhuizen vzw ijvert voor meer gemeenschappelijk wonen. Hiertoe bevraagt ze de huidige wooncultuur en ondersteunt de keuze voor woonvormen in eigen beheer met meer gemeenschappelijkheid en delen als kernbegrippen.

Hiertoe zal de vzw o.m. volgende activiteiten ontwikkelen:
 • Het ter beschikking stellen van praktische tools, vorming en informatie
 • Het aanbieden van een forum waar elke geïnteresseerde – absolute beginner, starter, initiatiefnemer, (lokale) overheden etc. – terecht kan.
 • Het ondersteunen van inclusief en betaalbaar gemeenschappelijk wonen
 • Het stimuleren van interactie tussen bestaande woongemeenschappen
 • Het rechtstreeks activeren van actoren die een rol (kunnen) spelen bij de ontwikkeling van meer gemeenschappelijk wonen
 • Het sensibiliseren van overheden, het ondersteunen van beleidsontwikkeling op het gebied van wonen in ruime zin
Samenhuizen vzw

VISIE

Het is bekend dat 20 à 30% van de bevolking anders wil gaan wonen, op een meer gemeenschappelijke manier. Er is een onmiskenbare tendens om meer te delen, meer contacten te creëren, meer betrokkenheid op te zoeken. Dat geldt niet alleen voor gemeenschappelijk wonen maar in het algemeen: fenomenen als autodelen, LETS-groepen, peer-by pluktuinen, voedselteams, … breiden nog steeds verder uit.

Samenhuizen is in de boven geschetste context een “waardevolle woonvorm” omdat ze mee antwoord kan bieden op een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. We denken aan het problematisch ruimtegebruik en de nog steeds groeiende vereenzaming van verschillende categorieën mensen.

De combinatie van compactere wooneenheden en gedeelde gemeenschappelijke functies - de essentie van gemeenschappelijk wonen – geeft volgens onderzoek volgende potenties tot meerwaarde:
 • De Samenhuizendag is voor het ruime publiek een laagdrempelige kennismaking met bestaande en opstartende projecten
 • Meer sociale contacten
 • De draagkracht om inclusief te zijn naar kwetsbare doelgroepen toe bij te dragen aan de betaalbaarheid van wonen
 • Meer ecologische bouwkeuzes door de schaalgrootte
 • Maatschappelijke cohesie en emancipatie te vergroten
 • Welzijn en gezondheid te bevorderen
De zin in meer gemeenschappelijk wonen wordt niet enkel geïnitieerd vanuit Samenhuizen vzw. Gezien de overheid nog niet veel ondersteuning biedt, nemen initiatiefnemers (particulieren en lokale overheden) zelf het heft in handen en organiseren zich. De vernieuwing komt dus ook van onderuit. Deze doeners zijn voor Samenhuizen vzw een bijkomende drijfkracht, want hun realisaties zijn een inspiratiebron voor de volgende generatie samenhuizers. Samenhuizen gaat ervan uit dat mensen over de capaciteit beschikken om via zelfbeheer en participatie duurzame woongemeenschappen vorm te geven.

Samenhuizen vzw speelt ten volle in op deze dubbele dynamiek. We ondersteunen actief een maatschappelijke evolutie naar meer sociaal en delend wonen, naar een shift in de wooncultuur. De werking van de organisatie is er op gericht om mensen grondig te laten kennismaken met deze woonvorm en ze te adviseren bij de ontwikkeling van hun eigen project.

De jaarlijks terugkerende evenementen trachten het grote publiek op verschillende manieren en op verschillende niveaus te enthousiasmeren:
 • De Samenhuizendag is voor het ruime publiek een laagdrempelige kennismaking met bestaande en opstartende projecten
 • De trefdag is een dag van uitwisseling en netwerking van en voor bestaande en opstartende projecten
 • De reis is een bron van kennismaking, inspiratie en educatie en is een uitgebreid en diepgaand netwerkmoment
 • De vormingenreeks is er voor de prille starters en de initiatiefnemers die zich willen verdiepen in de verschillende aspecten van gemeenschappelijk wonen. We leren hen concrete vaardigheden aan zodat ze verder kunnen. De kennis over het thema groeit snel
Gezien deze activiteiten ondertussen goed ingeburgerd zijn kunnen we een stap verder zetten, in eerste instantie naar kwetsbare doelgroepen toe. We exploreren wat er nodig is om mensen met een migratie-achtergrond of een beperking in hogere mate te introduceren in het thema. Interesse is er alvast, maar evenzeer drempels. Samenhuizen vzw wil specifieke doelgroepen niet zozeer aantrekken vanuit het feit dat ze tot een bepaalde doelgroep behoren, als wel vanuit de gemeenschappelijke belangen en noden: betaalbaar wonen bijvoorbeeld, of de nood aan sociale inbedding. Waar mogelijk werken wij samen met initiatieven en actoren die (eveneens) actief zijn op het vlak van diversiteit en vaak meer gespecialiseerd in de materie of in bepaalde aspecten er van.

Doorheen de jaren merken we de noodzaak om de educatieve activiteiten naar een hoger niveau te tillen doordat de basiskennis van gemeenschappelijk wonen uitbreidt. Dat is een goede zaak en een continue uitdaging voor de organisatie. De vormingenreeks, die we sinds 2018 organiseren, is daar een voorbeeld van. We zetten actief in op vormingen, vooral naar particuliere initiatiefnemers en lokale besturen toe, maar activeren ook continu het netwerk door mensen met elkaar in contact te brengen en kennis van op het terrein op die manier doorgang te geven naar een breder publiek. Het doel van de educatieve activiteiten is enerzijds het aanreiken van praktische concrete vaardigheden om met het thema aan de slag te gaan, maar anderzijds ook het delen van inhoudelijke inzichten allerhande en het doorkauwen en voorbereiden van potentiële knelpunten (groepsdynamica: beslissen in groep, etc…)

Om dit alles te realiseren maakt Samenhuizen vzw dankbaar gebruik van de inzet van vele vrijwilligers. Vrijwillige medewerkers zorgen ervoor dat het draagvlak van de organisatie breder wordt en dat ze daardoor meer slagkracht krijgt. Ze dragen de boodschap mee uit en inspireren.